/ SUPERVISIÓ FINANCERA
/ INAF


L'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar pública i privadament, amb independència de l'administració general. L'INAF és l'autoritat del sistema financer andorrà que promou i vetlla pel bon funcionament i l'estabilitat del sistema financer. L'Institut té la potestat per realitzar totes aquelles actuacions que siguin necessàries per al correcte desenvolupament de les seves funcions de supervisió i control, poder disciplinari i sancionador, serveis de tresoreria i de gestió del deute públic, agent financer, relacions internacionals, assessorament i estudis. 

El 17 de setembre de 2013, l'INAF es va incorporar com a membre de ple dret de la IOSCO (Organització Internacional de Comissions de Valors)

Es formalitza així la reciproca cooperació, assistència i intercanvi d'informació a efectes de la regulació i supervisió dels Mercats de Valors a escala internacional, amb 96 autoritats de regulació i supervisió de mercats d'arreu del món.
Per a més informació, consulteu:
INAF https://../index.php?lang=ca
IOSCO www.iosco.org/